Fantastické darčeky pre každú príležitosť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Dora Dora s.r.o.

platné od 1.11.2013

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými zákonmi SR.

Objednávka

Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese :  fantastickeveci@fantastickeveci.sk

V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť číslo výrobku, požadované množstvo a presnú dodaciu adresu s telefónnym číslom.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle 0948126141, na ktorom Vám ochotne odpovieme na Vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky cez stránku e-shopu je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania  objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a zákonom platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

- poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku   akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných   nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

- Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

- Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Kúpnu cenu je možné zaplatiť formou dobierky, alebo platbou vopred na účet predávajúceho v Československá obchodná banka, a.s, č.účtu 4019990807/7500, alebo Slovenská sporiteľňa, a.s.,č.účtu  5042499914/0900. Variabilný symbol je číslo objednávky.

Ceny tovarov sú uvádzané hrubým písmom vrátane 20 % DPH v EUR, o riadok nižšie je uvedená cena bez 20 % DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Faktúra (daňový doklad) je po zaúčtovaní platby zasielaná spolu s tovarom v tlačenej papierovej forme.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota tovaru je závislá od našich skladových zásob a skladových zásob našich dodávateľov, no nemala by prekročiť dobu 10 pracovných dní (ak je tovar dostupný).

Keďže sa jedná vo väčšine prípadov o ručne dekorovaný tovar, ktorého každý kúsok je vlastne originálom, môže sa každá ďalšia kópia minimálne odlišovať farebným odtieňom, alebo odchýlkou maľovaného motívu.

Našou snahou je zrealizovať Vašu objednávku v čo najkratšom možnom čase, zvyčajne nie viac ako 5 pracovných dní.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať s návrhom riešenia telefonicky, alebo formou e-mailu.

O odoslaní tovaru bude kupujúci e-mailom informovaný v deň odoslania tovaru.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje originál faktúry.

Poštovné

Všetky objednávky budú dodané prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade záujmu o osobný odber nás prosím kontaktujte mailom na adrese fantastickeveci@fantastickeveci.sk, resp. túto možnosť zvoľte na stránkach e-shopu.

Výška poštovného závisí od Vami zvoleného spôsobu platby a taktiež od výšky objednávky:

 

Platba na dobierku - poštovné a balné II. trieda

Slovenská pošta

 3.60 €

Platba na dobierku - poštovné a balné  I. trieda

Slovenská pošta

4.30 €

 

Pri platbe vopred na bankový účet poštovné a balné NEÚČTUJEME!

Všetky vyššie uvedené ceny poštovného sa vzťahujú na dopravu v rámci Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adrese fantastickeveci@fantastickeveci.sk.pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu, a to elektronicky na adresu fantastickeveci@fantastickeveci.sk. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci je prevzatý tovar povinný na vlastné náklady zaslať späť na adresu predávajúceho. Tovar musí byť predajcovi vrátený neporušený  v nepoškodenom pôvodnom obale. V opačnom prípade je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škody spôsobené na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Predávajúci sa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (zníženú o prípadné plnenia vyplývajúce zo stavu vráteného tovaru) v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Reklamácia tovaru

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu Fantastické veci a náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, uveďte to hneď pri registrácii, resp. nás o tom informujte e-mailom na adrese fantastickeveci@fantastickeveci.sk

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Fantastické veci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými  pri registrácii za účelom ich nákupu, bude nakladať v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Internetový obchod prevádzkuje:

Dora Dora s.r.o., Krížna 14, 811 07 Bratislava

IČO: 46708995, DIČ: 2023538594, IČDPH: SK2023538594

 

MiB
Shopping cart by Quick.Cart